ត្រៀមៗ! ដាច់ភ្លើងពីព្រឹក ដល់ល្ងាច ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣ ដល់ ៥ ខែឧសភា តាមតំបន់មួយចំនួន និងតាមវេលា

0
1504
Loading...

អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតាមតំបន់មួយចំនួនដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញបង្កលក្ខណៈដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ដែលដាច់ទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖