ចែកគ្នាដឹង! លេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្ត សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅតាមខេត្តក្រុងនានា

0
142493
Loading...

សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង មានបំណងទាក់ទងទៅកាន់ ក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្ត របស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងករណីចាំបាច់ត្រូវការជំនួយណាមួយលើបញ្ហាផ្លូវច្បាប់សូមទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមនេះ។ ទាំងនេះជាបញ្ជីឈ្មោះ លេខទូរស័ព្ទផ្លូវការ និងលេខទូរស័ព្ទក្រុមការងារទទួលបន្ទុក HOTLINE តាមខេត្តក្រុងនានា៕ សូមជួយចែករំលែកផង នូវបញ្ជីខាងក្រោមនេះ៖