បិទជាបណ្តោះអាសន្ន រោងភាពយន្ត រោងសម្តែងសិល្ប: និងសារមន្ទីរទូទាំងប្រទេស

0
653
Loading...

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបិទជាបណ្តោះអាសន្ន រោងភាពយន្ត រោងសម្តែងសិល្ប: និងសារមន្ទីរទូទាំងប្រទេស ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងសហគមន៍ ។